Asst. Aleksandra Srbinovska - Donchevski, MSc Faculty of Political Science

  • Subjects:
  • Education:

Образование:
Доктор на политички науки, Институт за социолошки, политчко-правни истражувања, Скопје, 2010
Магистер на политички науки, отсек применета политика, Институт за социолошки, политичко-правни истражувања, Скопје, 2007
Дипломиран политиколог, Правен факултет „Јустинијан Први„-Скопје,отсек Политички науки 2002

Научни област:
А) Локална самоуправа
Б) Јавна администрација

Моментален наставен ангажман:
1. Локална самоуправа
2. Јавна администрација
3. Реторика

Професионално искуство:
1. 2010 - Наставник по предметите Локална самоуправа, Јавна администрација и Реторика на Факултетот за политички науки во состав на ФОН Универзитет во звање доцент
2. 2007-2010 Асистент од областа на политиколошките дисциплини на Факултетот за политички науки во состав на Првиот Приватен ФОН-Универзитет
3. 2004-2007 Помлад асистент од областа на политиколошките дисциплини на Факултетот за политички науки во состав на Европскиот Универзитет-Република Македонија
4. 2003-2004 Помлад асистент на ММ Колеџот во Скопје

Досегашни раководни функции

Други активности во струката
1. 2012- 2004 Учество во проекти, научни семинари, конференции, тркалезни маси:
2. 2010 Активно учество во Проектот за модернизација на образованието, како акредитиран обучувач од Бирото за развој на образование во состав на Министерството за образование на РМ, за што поседува и сертификат за активно учество и обука од 15.07.2010 година.
3. 2001/02 Добитник на наградата Златен Јустинијан за најдобар студент на политчки студии на Правниот факултет при Универзитетот Св. Кирил и Методиј во Скопје на редовната свеченост одржана на 22.05.2002 година.

Публикации
А) Научни трудови
1. The Role of Local Self-Government in Protection of Water Resources in Republic of Macedonia, Peer-reviewed Paper, International Conferences BALWOIS 2012, http://ocs.balwois.com/index.php?conference=BALWOIS&schedConf=BW2012&page=paper&op=view&path[]=807&path[]=162 коавтор
2. Professional development opportunities for local administration staff in the Republic of Macedonia; The European Journal of Management and Public Policy; 2012; (p.80)
3. Граѓанската партиципација и информираност на граѓаните како демократски процес во локалната самоупрва во Република Македонија; International scientific journal “International review”; PEP Belgrade 2011 (str.20-41)
4. Sugestions to enhance the intercultural dialoge, Seventh ECPD International Conference, Reconciliation, tolerance and human security in the balkans ”New balkans and european union enlargement” Milocer, Montenegro, October 21-22, 2011, коавтор
5. Reforma nё administratёn publike nё Republikёn Maqedonisё; Revistё e shkencave shoqёrore VIZIONE, Shkup, nr.16/2011
6. Медиумите и политичките настани; Зборник на трудови – Комуникации-медиуми-македонска транзиција; Европски Универзитет-РМ; Скопје, 2006.
5. Политичката пропаганда и нејзината улога во изборниот процес; Зборник на трудови - Парламентарните избори 2006 и македонските аспирации за ЕУ и НАТО, Европски Универзитет-РМ; Скопје, 2006
6. Совет на Европа, прилог во книгата “Меѓународни организации” од Проф. Д-р Ѓорѓи Тоновски, Скопје, 2006
7. Значењето на граѓанската партиципација во локалната во локалната самоуправа во Република Македонија и ЕУ стандардите Зборник на трудови – ФОН Прв приватен Универзитет и Институт за социолошки и политчко правни истражувања, Скопје, 2007
8. Општинската администрација во РМ Годишник на ФОН Универзитет, Скопје 2008/09

Б) Научни трудови од областа на еколошкото право
1.Criminal Law Protection concerning Criminal Offences against the Environmnet, with Specific Reference to Criminal Offences committed by Legal Subjects; International scientific conference “Ecology and Law”, Nis,18 May 2011 коавтор

В) Стручни трудови
1.Граѓанската партиципација и локалната самоуправа Стручно списание ПРАВНИК, број 189, Скопје, јануари 2008
2 Граѓанската партиципација и децентрализација Стручно списание ПРАВНИК, број 190, Скопје, февруари 2008
3.Општинската администрација во служба на граѓаните-исуства во РМ Стручно списание ПРАВНИК, број 194, Скопје, јуни 2008
4. Односот меѓу локалната едининца и локалната самоуправа Стручно списание ПРАВНИК, број 202, Скопје, февруари 2009
5. Улогата на субјективниот фактор во општинската администрација Стручно списание ПРАВНИК, број 224, Скопје, декември 2010
6. Модернизацијата на општинската администрација со примена на информационните и комуникационите технологии Стручно списание ПРАВНИК, број 229, Скопје, мај 2011
7. Состојбата на информатичко –комуникациските технологии во општинската администрација во Република Македонија Стручно списание ПРАВНИК, број 231-232, Скопје, јули, август 2011


Ви се допаѓа ли ФОН Универзитет?